tubertini

sensas

rerija  

salmo

ecowood

 galvakablis 2

 

 

Klubo įstatai

Klubas "Prie vandens"


ĮSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klubas "Prie vandens" (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.


II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai: autorių teisės; būsto plėtra; gretutinės teisės; gyvenamosios aplinkos pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; mažumų teisių apsauga ir integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; nacionalinis saugumas ir gynyba; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; stichinių nelaimių prevencija; tarptautinis bendradarbiavimas; teisėtvarka; vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga. Veiklos sritys: jūrinė žvejyba; žvejyba ir akvakultūra ; gėlųjų vandenų žvejyba; atliekų tvarkymas ir šalinimas; mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas; mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse; mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse; mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas; jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas; knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė veikla ; moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ; variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma; kraštovaizdžio tvarkymas; sportinė veikla.


III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. 6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas). 8. Asociacijos narių pareigos: 8.1. laikytis Asociacijos įstatų; 8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus; 8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI


9. Asociacijos organai yra: 9.1. visuotinis narių susirinkimas; 9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas; 9.3. revizorius. 10.Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 5 dienas šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių. 12.Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. 13.Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 narių, arba vadovas.


V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

14.Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 15.Vadovas per 3 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. 16.Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

17.Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 18.Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. 19.Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas. 20.Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.


VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

21.Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.


VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

22.Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

23.Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

24.Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
25.Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai sudaryti elektroniniu būdu.